81-506 GDYNIA, ul. STRYJSKA 24 tel./fax 058 622 62 49, 622 33 58, sanwent@sanwent.pl

 

Firma Szkolenia Kalendarz Forum
 
 
 

KONTAKT

     

 

 

Agencja Promocji Wiedzy Medycznej oferuje interaktywne szkolenie dla lekarzy rodzinnych, pediatrów i internistów

„Choroby wieku dzieci?cego”

Akredytowane przez Izb? Lekarsk? poprzez 9 punktów edukacyjnych

Nasza oferta adresowana jest do firm farmaceutycznych, które stawiaj? na:

Efektywno?? - Innowacyjno?? - Profesjonalizm

Agencja Promocji Wiedzy Medycznej dba o rozwój zawodowy lekarzy, z którymi wspó?pracuje Pa?stwa Firma. Organizujemy innowacyjne na polskim rynku szkolenia interaktywne z ró?nych dziedzin medycyny. Nasze dzia?ania posiadaj? akredytacj? Izby Lekarskiej, a uczestnictwo w nich umo?liwia lekarzom zdobycie punktów edukacyjnych.

Na podstawie rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 pa?dziernika 2004 r. w sprawie sposobów dope?nienia obowi?zku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U. z dn. 22.10.2004 r.

Agencja Promocji i Wiedzy Medycznej oferuje rewolucyjn? form? szkoleniow? opart? na najwy?szych europejskich standardach.


   
© Copyright APWM